• Pierwszy

  Polityka Surowcowa Państwa \ PSP
  Bogactwo i zrównoważony rozwój

 • Drugi

  Polityka Surowcowa Państwa \ PSP
  Bogactwo i zrównoważony rozwój

 • Trzeci

  Polityka Surowcowa Państwa \ PSP
  Bogactwo i zrównoważony rozwój

 • Czwarty

  Polityka Surowcowa Państwa \ PSP
  Bogactwo i zrównoważony rozwój

 • Piaty

  Polityka Surowcowa Państwa \ PSP
  Bogactwo i zrównoważony rozwój

Powołany Zarządzeniem nr 61 Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 maja 2016 r. (M.P z 2016 r. poz. 455).

W skład Międzyresortowego Zespołu do spraw Polityki Surowcowej Państwa wchodzą:

Przewodniczący Zespołu

 • Prof.dr hab. Mariusz Orion Jędrysek - Pełnomocnik Rządu do spraw Polityki Surowcowej Państwa, Główny Geolog Kraju, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska

Członkowie Zespołu

 1. Zbigniew Babalski – sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 2. Andrzej Bittel – podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa
 3. Piotr Dardziński – podsekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego
 4. Maciej Kopeć – podsekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej
 5. Marek Magierowski – podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych
 6. Anna Moskwa – podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
 7. Marcin Ociepa – podsekretarz stanu w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii
 8. Jarosław Sellin – sekretarz stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego
 9. Leszek Skiba – podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów
 10. Witold Słowik – podsekretarz stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju
 11. Jarosław Stawiarski – sekretarz stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki
 12. Paweł Szrot – sekretarz stanu, zastępca szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
 13. Stanisław Szwed – sekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
 14. Grzegorz Tobiszowski – sekretarz stanu w Ministerstwie Energii
 15. Tomasz Zdzikot – Sekretarz Stanu, Ministerstwo Obrony Narodowej

Do zadań Zespołu należy:

 1. opracowanie projektu polityki surowcowej państwa,
 2. zapewnienie instrumentów realizacji polityki surowcowej państwa.

Zadania te Zespół realizuje, w szczególności przez:

 1. dokonanie przeglądu zagadnień związanych z kształtowaniem polityki surowcowej państwa, w tym oceny własnego potencjału zasobów, możliwości pozyskiwania dostępu do surowców, bezpieczeństwa surowcowego, ochrony zasobów geologicznych, nielegalnej eksploatacji oraz przemytu surowców i minerałów,
 2. dokonanie przeglądu kompetencji poszczególnych organów administracji publicznej w zakresie spraw związanych z utworzeniem i efektywnym prowadzeniem polityki surowcowej państwa,
 3. dokonanie oceny istniejących rozwiązań krajowych i międzynarodowych w zakresie spraw związanych z utworzeniem polityki surowcowej państwa,
 4. przygotowanie harmonogramu prac w zakresie, o którym mowa w ust. 1, z uwzględnieniem zadań krótko-, średnio- i długoterminowych i określeniem instytucji odpowiedzialnych za implementację poszczególnych zadań oraz koordynowanie wykonania tych zadań,
 5. zapewnienie spójności polityki energetycznej i innych dokumentów strategicznych z polityką surowcową państwa,
 6. wypracowanie nowych propozycji rozwiązań prawnych oraz koordynowanie przygotowania projektów aktów prawnych i projektów innych dokumentów rządowych w zakresie spraw związanych z utworzeniem polityki surowcowej państwa,
 7. opracowanie koncepcji rozwiązań ekonomicznych związanych z tworzeniem i realizacją polityki surowcowej państwa, w tym minimalizujących ryzyko inwestycyjne oraz kształtujących system rekompensat w procesie udzielania koncesji geologicznych,
 8. inicjowanie działań dążących do aktywizacji prac w Międzynarodowej Organizacji Dna Morskiego, w zakresie pozyskiwania zasobów geologicznych z dna morskiego,
 9. inicjowanie współpracy dwu- i wielostronnej w zakresie polityki surowcowej państwa,
 10. proponowanie kierunków i metod współpracy z ośrodkami naukowo-badawczymi oraz państwową służbą geologiczną.


Zespół jest organem pomocniczym Rady Ministrów.

Zarządzenie nr 61 Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 maja 2016 r. w sprawie Międzyresortowego Zespołu do spraw Polityki Surowcowej Państwa (M.P z 2016 r. poz. 455).

INFORMACJEStrona główna
O PSP
Zespół PSP
Aktualności
Galeria

KATEGORIESurowce mineralne Polski
Centralna Baza Danych Geologicznych
Bilans zasobów złóż kopalin w Polsce
Polityka Surowcowa Państwa

KONTAKTMinisterstwo Środowiska
Departament Polityki Surowcowej i Analiz
tel. (22) 36-92-796, faks (22) 36-91-145
psp@mos.gov.pl

 

  Wsparcie działań Głównego Geologa Kraju w zakresie prowadzenia Polityki Surowcowej Państwa (PSP) w latach 2017-2018, zadanie: Upowszechnianie i promocja narodowego potencjału surowcowego w kraju i za granicą oraz kształtowanie relacji z interesariuszami polityki surowcowej państwa