• Pierwszy

  Polityka Surowcowa Państwa \ PSP
  Bogactwo i zrównoważony rozwój

 • Drugi

  Polityka Surowcowa Państwa \ PSP
  Bogactwo i zrównoważony rozwój

 • Trzeci

  Polityka Surowcowa Państwa \ PSP
  Bogactwo i zrównoważony rozwój

 • Czwarty

  Polityka Surowcowa Państwa \ PSP
  Bogactwo i zrównoważony rozwój

 • Piaty

  Polityka Surowcowa Państwa \ PSP
  Bogactwo i zrównoważony rozwój

„Program Rozpoznania Geologicznego Oceanów” – PRoGeO został przyjęty Uchwałą Nr 113 Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2017 r.

Zobacz: Program Rozpoznania Geologicznego Oceanów – PRoGeO

Zgodnie z art. 136 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 poz. 1870, ze zm.) Rada Ministrów ustanawia programy wieloletnie w celu realizacji strategii przyjętych przez Radę Ministrów, w tym w zakresie obronności i bezpieczeństwa państwa. Program PRoGeO wypełnia zadania w zakresie zarówno obronności i bezpieczeństwa państwa, jak i ochrony środowiska i rozwoju gospodarki w dziedzinie gospodarki zasobami surowców.

Program PRoGeO Będzie realizowany w latach 2017–2033 i obejmie swoim zasięgiem wybrane strefy dna oceanicznego wód międzynarodowych. Okres jego realizacji jest zgodny z perspektywą czasową określoną w Polityce Surowcowej Państwa (dalej PSP), Strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju (dalej SOR), a także Polityce morskiej Rzeczypospolitej Polskiej (dalej PMRP) wpisując się w obszary SOR: Środowisko (Zarządzanie zasobami geologicznymi) i Reindustrializacja (kierunek interwencji „Surowce dla przemysłu”) oraz obszary PSP określone w filarach: F1 (Zapotrzebowanie gospodarki krajowej na surowce), F2 (Pozyskiwanie surowców ze złóż kopalin i ciepło Ziemi), F4 (Pozyskiwanie deficytowych surowców drogą importu i współpraca międzynarodowa), a także cel i działania PMRP na rzecz zrównoważonego wykorzystania zasobów mineralnych środowiska morskiego.

Strategicznym celem Programu jest wsparcie i zintensyfikowanie prac nad badaniem struktur złożowych charakterystycznych dla obszarów dna oceanicznego, grzbietów śródoceanicznych, stref podwodnych wyniesień oraz gujotów, łuków wulkanicznych mórz marginalnych, a także stref szelfu kontynentalnego w ramach współpracy międzynarodowej lub w strefach będących w jurysdykcji Organizacji Narodów Zjednoczonych. Pozwoli to na ocenę rzeczywistego potencjału zasobowego tych obszarów w zakresie złóż występujących w nagromadzeniach typu masywne siarczki polimetaliczne, konkrecje polimetaliczne, naskorupienia kobaltonośne, hydraty gazowe i inne.

Konkrecja polimetaliczna

Tak dokonana analiza oraz udokumentowanie złóż kopalin pozwolą na powiększenie dostępnych rezerw zasobowych dla obecnych potrzeb gospodarki krajowej oraz potrzeb przyszłych pokoleń, co zwielokrotni wkład Polski w poznanie i ochronę dziedzictwa ludzkości światowych oceanów i stref polarnych. Doprowadzi także do zwiększenia bezpieczeństwa surowcowego Polski, warunkującego dynamiczny rozwój gospodarki oraz poprawę komfortu życia obywateli i podniesie międzynarodową pozycję RP. Pośrednio, ewentualne wykorzystanie zasobów złóż oceanicznych wpłynie pozytywnie na ograniczenie wpływu eksploatacji złóż lądowych na środowisko.

W ramach programu przewiduje się podjęcie m.in. następujących działań:

 1. pozyskiwanie praw do działek dna oceanicznego i występujących w nich złóż kopalin, w szczególności będących w jurysdykcji Międzynarodowej Organizacji Dna Morskiego ONZ;
 2. budowę lub przebudowę przynajmniej jednego statku badawczego, oprzyrządowania i rozwiązań technicznych, w szczególności w oparciu o własne rozwiązania technologiczne;
 3. poszukiwanie, rozpoznawanie i udokumentowanie złóż kopalin den oceanicznych zgodnie z międzynarodowymi standardami oraz prowadzenie badań im towarzyszących, także w strefach szelfowych i polarnych, w szczególności będących w jurysdykcji ONZ;
 4. opracowanie i zastosowanie optymalnych technologii wydobywania złóż kopalin z dna oceanicznego oraz ich przeróbki;
 5. rozwój współpracy międzynarodowej w zakresie objętym Programem;
 6. wzrost znaczenia Polski w zrównoważonej gospodarce i ochronie dziedzictwa ludzkości oceanów i stref polarnych.

Oczekiwanym rezultatem podjętych działań jest pozyskanie koncesji dla Polski na eksplorację obszarów konkrecjonośnych, administrowanych przez MODM (ONZ) oraz rozpoznanie i klasyfikacja zgodne ze standardami międzynarodowymi złóż, w tym hydrotermalnych masywnych siarczków, konkrecji polimetalicznych, naskorupień kobaltonośnych.

Zgodnie z treścią art. 10 Aneksu III do Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawie morza z dnia 10 grudnia 1982 r. uzyskanie koncesji (zatwierdzonych planów prac) na badania dla poszczególnych obszarów zapewnia wnioskodawcy pierwszeństwo i preferencje wśród wnioskodawców ubiegających się o plan pracy dotyczący eksploatacji tego samego obszaru i zasobów. Dalszy rozwój technologii wydobycia tych zasobów (upowszechnienie rozwiązań i spadek cen technologii) pozwoli w przyszłości na uniezależnienie Polski od dostawców zagranicznych oraz zwiększy bezpieczeństwo surowcowe i energetyczne kraju.

INFORMACJEStrona główna
O PSP
Zespół PSP
Aktualności
Galeria
Informacja o cookies
Deklaracja dostępności

KATEGORIESurowce mineralne Polski
Centralna Baza Danych Geologicznych
Bilans zasobów złóż kopalin w Polsce
Polityka Surowcowa Państwa

KONTAKTMinisterstwo Środowiska
Departament Polityki Surowcowej i Analiz
tel. (22) 36-92-796, faks (22) 36-91-145
psp@mos.gov.pl

 

  Wsparcie działań Głównego Geologa Kraju w zakresie prowadzenia Polityki Surowcowej Państwa (PSP) w latach 2017-2018, zadanie: Upowszechnianie i promocja narodowego potencjału surowcowego w kraju i za granicą oraz kształtowanie relacji z interesariuszami polityki surowcowej państwa