• Pierwszy

  Polityka Surowcowa Państwa \ PSP
  Bogactwo i zrównoważony rozwój

 • Drugi

  Polityka Surowcowa Państwa \ PSP
  Bogactwo i zrównoważony rozwój

 • Trzeci

  Polityka Surowcowa Państwa \ PSP
  Bogactwo i zrównoważony rozwój

 • Czwarty

  Polityka Surowcowa Państwa \ PSP
  Bogactwo i zrównoważony rozwój

 • Piaty

  Polityka Surowcowa Państwa \ PSP
  Bogactwo i zrównoważony rozwój

Stały dostęp do odpowiedniej ilości surowców o pożądanej jakości jest istotnym czynnikiem zapewniającym zrównoważony rozwój i ciągłość procesów gospodarczych. Polityka surowcowa określi efektywne narzędzia i działania prowadzące do zabezpieczenia stałych dostaw surowców.

Nadrzędnym celem polityki surowcowej państwa jest zapewnienie dostępu do niezbędnych surowców i to zarówno obecnie, jak i w perspektywie wieloletniej, uwzględniającej potrzeby przyszłych pokoleń. Zapewni także wysoki komfort życia obywateli i poprawi dostęp do towarów i usług. Wartość dodaną stanowić powinno stabilne źródło dochodów dla budżetu państwa, jednostek samorządu terytorialnego, przedsiębiorców i obywateli, związane z udostępnianiem zasobów i ich zagospodarowaniem, w tym z tytułu wpływów z użytkowania górniczego, opłat eksploatacyjnych, czy należności z obrotu prawem do korzystania z informacji geologicznej.

Jednocześnie celem polityki surowcowej państwa nie jest kształtowanie polityki energetycznej, choć jest rzeczą niewątpliwą, że będzie z nią ściśle skorelowana.

O sukcesie prawidłowo prowadzonej polityki surowcowej państwa świadczą opłacalne inwestycje geologiczno-górnicze. W związku z tym przeprowadzono badania ankietowe wśród inwestorów górniczych. Wyniki tych badań potwierdziły przypuszczenia, że inwestowanie w polskie górnictwo najbardziej utrudniają długotrwałe i przewlekające się procedury administracyjne i sądowe, które wraz z innymi czynnikami znacząco wpływają na ryzyko inwestycyjne i podażowe. Z tego powodu zapisy Polityki Surowcowej Państwa powinny uwzględniać działania na rzecz skutecznej poprawy tego stanu.

Rozwiązania wskazane w PSP muszą być spójne i ściśle zsynchronizowane z działaniami oraz kierunkami interwencji podejmowanymi w odniesieniu do tzw. surowców dla przemysłu, które zostały określone w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. W szczególności wspierane będą obszary:

 • Energia (Bezpieczeństwo energetyczne),
 • Środowisko (Zarządzanie zasobami geologicznymi, Gospodarka odpadami),
 • Reindustrializacja (Trwały wzrost gospodarczy oparty coraz silniej o wiedzę, dane i doskonałość organizacyjną).

Projekt Polityki Surowcowej Państwa dotyczy jedynie tych surowców i związanych z nimi zagadnień, które mają lub mogą mieć duże znaczenie gospodarcze i społeczne oraz wpisują się w profil surowcowy naszego kraju. Warto podkreślić, że uwzględnienie profilu geologiczno-surowcowego Polski odgrywa w tej polityce istotną rolę, gdyż ma on do tej pory decydujący wpływ na kierunki rozwoju gospodarczego naszego kraju. W projekcie tym nie uwzględniono zatem wszystkich zasobów występujących w środowisku w związku z ich szerokim spektrum występowania oraz odmienną charakterystyką pozyskiwania, przetwarzania i wykorzystania. Wskazane w nim obszary działania obejmują natomiast zarówno surowce pierwotne, jak i wtórne.


 

 

INFORMACJEStrona główna
O PSP
Zespół PSP
Aktualności
Galeria
Informacja o cookies
Deklaracja dostępności

KATEGORIESurowce mineralne Polski
Centralna Baza Danych Geologicznych
Bilans zasobów złóż kopalin w Polsce
Polityka Surowcowa Państwa

KONTAKTMinisterstwo Środowiska
Departament Polityki Surowcowej i Analiz
tel. (22) 36-92-796, faks (22) 36-91-145
psp@mos.gov.pl

 

  Wsparcie działań Głównego Geologa Kraju w zakresie prowadzenia Polityki Surowcowej Państwa (PSP) w latach 2017-2018, zadanie: Upowszechnianie i promocja narodowego potencjału surowcowego w kraju i za granicą oraz kształtowanie relacji z interesariuszami polityki surowcowej państwa