• Pierwszy

  Polityka Surowcowa Państwa \ PSP
  Bogactwo i zrównoważony rozwój

 • Drugi

  Polityka Surowcowa Państwa \ PSP
  Bogactwo i zrównoważony rozwój

 • Trzeci

  Polityka Surowcowa Państwa \ PSP
  Bogactwo i zrównoważony rozwój

 • Czwarty

  Polityka Surowcowa Państwa \ PSP
  Bogactwo i zrównoważony rozwój

 • Piaty

  Polityka Surowcowa Państwa \ PSP
  Bogactwo i zrównoważony rozwój

Polityka surowcowa stanowi zbiór nadrzędnych zasad i działań dla zmniejszenia ryzyk w podaży surowców mających na celu zabezpieczenie wieloletnich potrzeb gospodarczych i społecznych państwa, wynikających z przyjętych priorytetów rozwoju gospodarczego.

Celem polityki surowcowej realizowanej przez państwo polskie będzie racjonalne gospodarowanie zasobami surowców i wyznaczanie kierunków inwestycji w tej dziedzinie, zgodne z obecnym stanem wiedzy i etapem rozwoju, równocześnie przyczyniające się do wzmacniania pozycji naszego kraju na arenie międzynarodowej.

Polityka surowcowa odegra szczególną i strategiczną rolę w budowaniu silnego surowcowo państwa, w możliwie ograniczonym stopniu uzależnionego od zewnętrznych źródeł dostaw surowców i zdolnego do udzielania wsparcia krajom o słabszej pozycji surowcowej.

Projekt Polityki Surowcowej Państwa został przygotowany przez Pełnomocnika Rządu do spraw Polityki Surowcowej Państwa wspólnie z Międzyresortowym Zespołem do spraw Polityki Surowcowej Państwa i grupą ekspertów w dziedzinie geologii i górnictwa. Dokument stanowi podstawę do podjęcia dalszych prac nad polityką surowcową państwa, kontynuowanych przez przedstawicieli wszystkich ministerstw, a także branżowych podmiotów gospodarczych, instytucji naukowych oraz środowisk społecznych. Planowane zakończenie prac powinno nastąpić wraz z przyjęciem Polityki Surowcowej Państwa przez Radę Ministrów.

Zgodnie z głównymi założeniami projektu zaleca się wypracowanie i wdrożenie elastycznych i specyficznych dla RP instrumentów zarządzania najistotniejszymi obszarami gospodarki surowcami. Toteż niezbędne jest określenie właściwych celów i kierunków działania, a także dobór narzędzi do realizacji tych działań, z uwzględnieniem krajowych zasobów surowców, wynikających głównie z budowy geologicznej RP, posiadanych krajowych wtórnych źródeł surowców oraz dostępności źródeł surowców poza granicami RP.

Polityka Surowcowa Państwa będzie kształtowana zgodnie ze Strategią na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Według projektu PSP, polska polityka surowcowa obejmie strategiczne planowanie w perspektywie krótko-, średnio- oraz długoterminowej. Jednak z uwagi na czas trwania etapu formalnoprawnego, a także czas realizacji poszukiwań, rozpoznania geologicznego oraz inwestycji górniczych, cele długoterminowe należy rozpatrywać w znacząco dłuższym horyzoncie czasowym niż zostało to ujęte w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.

Cele i narzędzia wskazane w projekcie Polityki Surowcowej Państwa wpisują się w zainicjowane na przełomie lat 2009–2010 kierunki działań organów Unii Europejskiej, podejmowane w celu zaspokojenia kluczowych potrzeb surowcowych państw członkowskich. Wspierając te inicjatywy Polska dąży do kreowania rozwiązań zgodnych z wizją UE i do wzmocnienia współpracy w obszarze bezpieczeństwa surowcowego. Dąży też do usprawnienia przepływu wiedzy, technologii i surowców między krajami członkowskimi, a przy okazji – także do budowy silnego i sprawnego systemu zarządzania obiegiem i wykorzystaniem surowców w kraju.

INFORMACJEStrona główna
O PSP
Zespół PSP
Aktualności
Galeria
Informacja o cookies
Deklaracja dostępności

KATEGORIESurowce mineralne Polski
Centralna Baza Danych Geologicznych
Bilans zasobów złóż kopalin w Polsce
Polityka Surowcowa Państwa

KONTAKTMinisterstwo Środowiska
Departament Polityki Surowcowej i Analiz
tel. (22) 36-92-796, faks (22) 36-91-145
psp@mos.gov.pl

 

  Wsparcie działań Głównego Geologa Kraju w zakresie prowadzenia Polityki Surowcowej Państwa (PSP) w latach 2017-2018, zadanie: Upowszechnianie i promocja narodowego potencjału surowcowego w kraju i za granicą oraz kształtowanie relacji z interesariuszami polityki surowcowej państwa