• Pierwszy

  Polityka Surowcowa Państwa \ PSP
  Bogactwo i zrównoważony rozwój

 • Drugi

  Polityka Surowcowa Państwa \ PSP
  Bogactwo i zrównoważony rozwój

 • Trzeci

  Polityka Surowcowa Państwa \ PSP
  Bogactwo i zrównoważony rozwój

 • Czwarty

  Polityka Surowcowa Państwa \ PSP
  Bogactwo i zrównoważony rozwój

 • Piaty

  Polityka Surowcowa Państwa \ PSP
  Bogactwo i zrównoważony rozwój

Wstęp Deklaracji

Ministerstwo Środowiska zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://psp.mos.gov.pl

 

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 01-02-2018

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 20-09-2019

 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 • zamieszczone na stronie filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych i niedosłyszących,
 • zamieszczone na stronie zdjęcia nie posiadają opisów dodatkowych dla urządzeń asystujących, dla osób niewidomych i niedowidzących,
 • nie na wszystkich stronach kontrast czcionki jest dostosowany dla osób niedowidzących.

  powody wyłączenia

 • strona została zaprojektowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
 • zamieszczone filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,

Wymienione powyżej wyłączenia będą systematycznie usuwane w ramach możliwości zespołu redakcyjnego. Przewidywany termin zakończenia prac nad poprawieniem dostępności strony to 23 września 2020 roku.

 

Data sporządzenia Deklaracji

Oświadczenie sporządzono dnia: 2019-09-20.

 

Metoda oceny dostępności cyfrowej

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Łukasz Siwiński, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu: (+48 22) 36 92 800. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

 

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

 

Informacje ogólne

Informacja publiczna o dostosowaniu funkcjonowania Urzędu do potrzeb osób niepełnosprawnych dostępna jest na stronie internetowej pod adresem:

https://www.gov.pl/web/srodowisko/kontakt-dla-osob-z-niepelnosprawnoscia

 

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli

Budynek jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Wejście główne do budynku Ministerstwa Środowiska znajduje się od ul. Reja. Przy wejściu głównym jest pochylnia dla osób niepełnosprawnych. Budynek jest chroniony przez całą dobę.

Każdy gość odwiedzający Ministerstwo przechodzi przez hol główny w którym znajduje się recepcja z posterunkiem ochrony. Po zarejestrowaniu się w recepcji, każdy gość odbiera tzw. Kartę gościa (przepustkę) uprawniającą do wejścia na teren obiektu.

Recepcja jest dostosowana dla osób z niepełnosprawnością ruchową poprzez obniżenie jej części do wysokości korpusu osoby siedzącej na wózku.

Osoba odwiedzająca Ministerstwo jest witana przez osobę z którą była umówiona i w jej asyście udaje się we wskazane miejsce spotkania. Gość jest również odprowadzany, po zakończeniu spotkania, do wyjścia głównego z budynku.

Na terenie recepcji znajduje się wózek do ogólnej dyspozycji dla osób o ograniczonej ruchliwości.

 

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind

Korytarze i windy są przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Przyciski w windach są opisane również alfabetem Braille’a. Funkcjonuje system zapowiadania przystanków - część wind posiada system głośnomówiący informujący o położeniu windy i jej zatrzymaniu na konkretnej kondygnacji.

Zastosowano oznaczenie kontrastowymi pasami tafli szklanych drzwi i innych elementów szkła wielkopowierzchniowego.

Drzwi i przejścia posiadają minimalną szerokość 90 cm przy uwzględnieniu powierzchni manewrowej, potrzebnej osobie niepełnosprawnej na wygodne otwarcie drzwi i skorzystanie z przejścia.

Większość wejść do pomieszczeń biurowych nie posiada progów. Wejścia posiadające progi zostały oznaczone w sposób kontrastowy jak również przy zastosowaniu piktogramów przy drzwiach.

 

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych

Przy wejściu głównym do budynku znajduje się pochylnia dla osób niepełnosprawnych. Zastosowano wyróżnienie kontrastowym kolorem oraz zmienną fakturą początku i końca biegu pochylni, początku i końca biegu schodów przed wejściem do budynku i schodów na klatkach schodowych, jak również na korytarzach na parterze i piętrach na początku i końcu spadków poziomów podłogi.

W holu głównym w recepcji znajduje się urządzenie (pętla indukcyjna) dla osób niedosłyszących jak również tzw. Info kiosk pozwalający na samodzielny odczyt informacji Urzędu dostępnych w formie elektronicznej.

Wybrane toalety znajdujące się w budynku (min. 1 pomieszczenie na każdym piętrze) dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową.

 

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych

Na terenie dziedzińca oraz przed budynkiem na ul. Reja znajdują się wyznaczone miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych. Miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami na terenie dziedzińca Ministerstwa Środowiska posiada wymiary 3,6m x 5m.

 

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach

Do budynku Ministerstwa można wejść z psem asystującym.

 

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. W przypadku braku takiej możliwości, taką informację także należy zawrzeć

Możesz skorzystać z pomocy tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika podczas załatwiania spraw w urzędzie.

Jeśli zamierzasz skorzystać z usług tłumacza, musisz zgłosić nam ten fakt w terminie co najmniej na 3 dni robocze przed zaplanowaną wizytą w urzędzie, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

Zgłoszenia możesz dokonać w jednej z następujących form:

 W zgłoszeniu powinieneś zawrzeć informacje o preferowanej metodzie komunikacji (PJM, SJM, SKOGN) oraz krótki opis sprawy, której spotkanie będzie dotyczyło.

 Usługa tłumacza dla osób niepełnosprawnych jest bezpłatna.

 Na życzenie przygotujemy także informacje w tekście łatwym do czytania i zrozumienia.

 

INFORMACJEStrona główna
O PSP
Zespół PSP
Aktualności
Galeria
Informacja o cookies
Deklaracja dostępności

KATEGORIESurowce mineralne Polski
Centralna Baza Danych Geologicznych
Bilans zasobów złóż kopalin w Polsce
Polityka Surowcowa Państwa

KONTAKTMinisterstwo Środowiska
Departament Polityki Surowcowej i Analiz
tel. (22) 36-92-796, faks (22) 36-91-145
psp@mos.gov.pl

 

  Wsparcie działań Głównego Geologa Kraju w zakresie prowadzenia Polityki Surowcowej Państwa (PSP) w latach 2017-2018, zadanie: Upowszechnianie i promocja narodowego potencjału surowcowego w kraju i za granicą oraz kształtowanie relacji z interesariuszami polityki surowcowej państwa