• Pierwszy

  Polityka Surowcowa Państwa \ PSP
  Bogactwo i zrównoważony rozwój

 • Drugi

  Polityka Surowcowa Państwa \ PSP
  Bogactwo i zrównoważony rozwój

 • Trzeci

  Polityka Surowcowa Państwa \ PSP
  Bogactwo i zrównoważony rozwój

 • Czwarty

  Polityka Surowcowa Państwa \ PSP
  Bogactwo i zrównoważony rozwój

 • Piaty

  Polityka Surowcowa Państwa \ PSP
  Bogactwo i zrównoważony rozwój

Jednym z podstawowych założeń reformy prawa geologicznego i górniczego, która będzie przeprowadzona w celu wdrożenia Polityki Surowcowej Państwa, jest przeprowadzenie szerokich prekonsultacji publicznych w celu zdiagnozowania wszystkich zagadnień, które wymagają interwencji prawodawcy oraz zapoznania się ze stanowiskiem podmiotów, które na co dzień stosują przepisy prawa geologicznego i górniczego oraz znają praktyczne problemy z tym związane, a których głos był dotychczas pomijany w dyskusji.

Pełnomocnik Rządu do spraw Polityki Surowcowej Państwa prof. Mariusz Orion Jędrysek skierował w dniu 9 stycznia 2018 r. do przedstawicieli przedsiębiorców, uczelni, urzędów i instytucji państwowych pismo, w którym zaprosił ich do włączenia się w prace nad przygotowaniem reformy, inicjując w ten sposób szerokie prekonsultacje publiczne, poprzedzające właściwe prace legislacyjne.

Ten szczególnie ważny etap prac nad zmianami prawa był dotychczas pomijany. Konsekwencje tego są widoczne, ponieważ odzew społeczny jest bardzo duży a zgłaszane zagadnienia dotyczą w zasadzie całej ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze oraz licznych rozporządzeń wykonawczych do ustawy. Niejednokrotnie zgłaszane uwagi wykraczają poza obowiązujące regulacje, a ich autorzy wskazują, że polskie przepisy prawa nie uwzględniają międzynarodowych uwarunkowań gospodarczych oraz rozwoju technologii. Znamienne jest również, że wiele z przesyłanych uwag jest następstwem dyskusji toczących się w trakcie regionalnych konsultacji projektu Polityki Surowcowej Państwa, ponieważ działania zaprojektowane w każdym z dziewięciu filarów wymagają ingerencji prawodawcy.

Dostrzegając potrzebę dokładniejszego przeanalizowania problemów zgłaszanych podczas konferencji konsultacyjnych, przewodniczący zespołu Hubert Schwarz (dyrektor Departamentu Polityki Surowcowej i Analiz) zorganizował cykl spotkań konsultacyjnych, podczas których omawiane były problemy przedsiębiorców, organów administracji geologicznej oraz inne zagadnienia wymagające interwencji prawodawcy. Spotkania te odbyły się:

 • z reprezentantami kopalń węgla brunatnego (13 lutego 2018 r.),
 • z reprezentantami kopalń węgla kamiennego (20 lutego 2018 r.),
 • z reprezentantami górnictwa otworowego - węglowodory (6 marca 2018 r.),
 • z reprezentantami kopalń odkrywkowych (kopaliny objęte prawem własności gruntowej (21 marca 2018 r.),
 • geologami wojewódzkimi (7 marca 2018 r.),
 • w sprawie podziemnych tras turystycznych (14 marca 2018 r.),
 • w sprawie działalności w zakresie poszukiwanie, rozpoznawania oraz wydobywania bursztynów oraz przeciwdziałania nielegalnemu wydobywaniu bursztynów ze złóż (6 kwietnia 2018r .).

Dotychczasowe spotkania potwierdzają problemy zdiagnozowane w projekcie Polityki Surowcowej Państwa, takie jak:

 • trudności związane ze zmianą dokumentów planistycznych umożliwiających prowadzenie działalności geologicznej i górniczej,
 • zbyt długo trwające postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko,
 • nadmierne obciążeniem opłatami przedsiębiorców,
 • trudności w przeciwdziałaniu nielegalnej eksploatacji.

Wszystkie uwagi przesłane oraz zebrane podczas spotkań konsultacyjnych były przedmiotem analizy Zespołu, a wiele z nich zostało wykorzystanych podczas prac nad projektem Programu Wykonawczego Polityki Surowcowej Państwa „Reforma prawa geologicznego i górniczego – Fiilar V”. Na podstawie Programu Wykonawczego Zespół przygotuje koncepcję reformy prawa geologicznego i górniczego, zawierającą propozycje konkretnych rozwiązań prawnych, które zostaną wykorzystane podczas prac nad projektami aktów normatywnych służących wdrożeniu PSP.

INFORMACJEStrona główna
O PSP
Zespół PSP
Aktualności
Galeria

KATEGORIESurowce mineralne Polski
Centralna Baza Danych Geologicznych
Bilans zasobów złóż kopalin w Polsce
Polityka Surowcowa Państwa

KONTAKTMinisterstwo Środowiska
Departament Polityki Surowcowej i Analiz
tel. (22) 36-92-796, faks (22) 36-91-145
psp@mos.gov.pl

 

  Wsparcie działań Głównego Geologa Kraju w zakresie prowadzenia Polityki Surowcowej Państwa (PSP) w latach 2017-2018, zadanie: Upowszechnianie i promocja narodowego potencjału surowcowego w kraju i za granicą oraz kształtowanie relacji z interesariuszami polityki surowcowej państwa