• Pierwszy

  Polityka Surowcowa Państwa \ PSP
  Bogactwo i zrównoważony rozwój

 • Drugi

  Polityka Surowcowa Państwa \ PSP
  Bogactwo i zrównoważony rozwój

 • Trzeci

  Polityka Surowcowa Państwa \ PSP
  Bogactwo i zrównoważony rozwój

 • Czwarty

  Polityka Surowcowa Państwa \ PSP
  Bogactwo i zrównoważony rozwój

 • Piaty

  Polityka Surowcowa Państwa \ PSP
  Bogactwo i zrównoważony rozwój

Jednym z podstawowych założeń reformy prawa geologicznego i górniczego, która będzie przeprowadzona w celu wdrożenia Polityki Surowcowej Państwa, jest przeprowadzenie szerokich prekonsultacji publicznych w celu zdiagnozowania wszystkich zagadnień, które wymagają interwencji prawodawcy oraz zapoznania się ze stanowiskiem podmiotów, które na co dzień stosują przepisy prawa geologicznego i górniczego oraz znają praktyczne problemy z tym związane, a których głos był dotychczas pomijany w dyskusji.

Ten szczególnie ważny etap prac nad zmianami prawa był dotychczas pomijany. Konsekwencje tego są widoczne, ponieważ odzew społeczny jest bardzo duży a zgłaszane zagadnienia dotyczą w zasadzie całej ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze oraz licznych rozporządzeń wykonawczych do ustawy. Niejednokrotnie zgłaszane uwagi wykraczają poza obowiązujące regulacje, a ich autorzy wskazują, że polskie przepisy prawa nie uwzględniają międzynarodowych uwarunkowań gospodarczych oraz rozwoju technologii. Znamienne jest również, że wiele z przesyłanych uwag jest następstwem dyskusji toczących się w trakcie regionalnych konsultacji projektu Polityki Surowcowej Państwa, ponieważ działania zaprojektowane w każdym z dziewięciu filarów wymagają ingerencji prawodawcy.

Dostrzegając potrzebę dokładniejszego przeanalizowania problemów zgłaszanych podczas konferencji konsultacyjnych, zorganizowano cykl spotkań konsultacyjnych, podczas których omawiane były problemy przedsiębiorców, organów administracji geologicznej oraz inne zagadnienia wymagające interwencji prawodawcy. Spotkania te odbyły się:

 • z reprezentantami kopalń węgla brunatnego (13 lutego 2018 r.),
 • z reprezentantami kopalń węgla kamiennego (20 lutego 2018 r.),
 • z reprezentantami górnictwa otworowego - węglowodory (6 marca 2018 r.),
 • z reprezentantami kopalń odkrywkowych (kopaliny objęte prawem własności gruntowej (21 marca 2018 r.),
 • geologami wojewódzkimi (7 marca 2018 r.),
 • w sprawie podziemnych tras turystycznych (14 marca 2018 r.),
 • w sprawie działalności w zakresie poszukiwanie, rozpoznawania oraz wydobywania bursztynów oraz przeciwdziałania nielegalnemu wydobywaniu bursztynów ze złóż (6 kwietnia 2018 r.).

Dotychczasowe spotkania potwierdzają problemy zdiagnozowane w projekcie Polityki Surowcowej Państwa, takie jak:

 • trudności związane ze zmianą dokumentów planistycznych umożliwiających prowadzenie działalności geologicznej i górniczej,
 • zbyt długo trwające postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko,
 • nadmierne obciążeniem opłatami przedsiębiorców,
 • trudności w przeciwdziałaniu nielegalnej eksploatacji.

Wszystkie uwagi przesłane oraz zebrane podczas spotkań konsultacyjnych były przedmiotem analizy Zespołu, a wiele z nich zostało wykorzystanych podczas prac nad projektem Programu Wykonawczego Polityki Surowcowej Państwa „Reforma prawa geologicznego i górniczego – Fiilar V”. Na podstawie Programu Wykonawczego Zespół przygotuje koncepcję reformy prawa geologicznego i górniczego, zawierającą propozycje konkretnych rozwiązań prawnych, które zostaną wykorzystane podczas prac nad projektami aktów normatywnych służących wdrożeniu PSP.

INFORMACJEStrona główna
O PSP
Zespół PSP
Aktualności
Galeria
Informacja o cookies
Deklaracja dostępności

KATEGORIESurowce mineralne Polski
Centralna Baza Danych Geologicznych
Bilans zasobów złóż kopalin w Polsce
Polityka Surowcowa Państwa

KONTAKTMinisterstwo Środowiska
Departament Polityki Surowcowej i Analiz
tel. (22) 36-92-796, faks (22) 36-91-145
psp@mos.gov.pl

 

  Wsparcie działań Głównego Geologa Kraju w zakresie prowadzenia Polityki Surowcowej Państwa (PSP) w latach 2017-2018, zadanie: Upowszechnianie i promocja narodowego potencjału surowcowego w kraju i za granicą oraz kształtowanie relacji z interesariuszami polityki surowcowej państwa