• Pierwszy

  Polityka Surowcowa Państwa \ PSP
  Bogactwo i zrównoważony rozwój

 • Drugi

  Polityka Surowcowa Państwa \ PSP
  Bogactwo i zrównoważony rozwój

 • Trzeci

  Polityka Surowcowa Państwa \ PSP
  Bogactwo i zrównoważony rozwój

 • Czwarty

  Polityka Surowcowa Państwa \ PSP
  Bogactwo i zrównoważony rozwój

 • Piaty

  Polityka Surowcowa Państwa \ PSP
  Bogactwo i zrównoważony rozwój

Nadrzędnym celem Polityki Surowcowej Państwa jest zapewnienie bezpieczeństwa surowcowego kraju poprzez dostęp do niezbędnych surowców obecnie, jak i w perspektywie wieloletniej.

Cel ten określony jest w Filarze 1 Polityki Surowcowej Państwa: Dostęp do surowców ze złóż kopalin, wód podziemnych i ciepła Ziemi. Punkt 3 tego Filaru tj. 1.3. Ochrona i zrównoważone gospodarowanie złożami kopalin w kontekście systemu planowania przestrzennego, wyznacza następujące kierunki działań:

1.3.1    Kształtowanie polityki przestrzennej na wszystkich poziomach planowania przestrzennego z uwzględnieniem potrzeb gospodarki kraju, w tym dostępu do złóż kopalin

1.3.2    Wypracowanie metodyki kwalifikowania złóż kopalin do złóż kopalin o znaczeniu strategicznym dla gospodarki krajowej i regionalnej

1.3.3    Identyfikacje i waloryzacje złóż kopalin, obszarów prognostycznych i perspektywicznych

1.3.4    Wytypowanie złóż kopalin o znaczeniu strategicznym dla gospodarki krajowej i regionalnej

1.3.5    Zmianę przepisów prawa w celu zapewnienia  właściwej ochrony terenów występowania złóż kopalin o znaczeniu strategicznym  dla gospodarki krajowej i regionalnej (w powiązaniu z zadaniami Filaru 5)

1.3.6    Wprowadzenie systemu monitorowania zagospodarowania przestrzennego obszarów, na których znajdują się złoża kopalin o znaczeniu strategicznym dla gospodarki krajowej i regionalnej - jako część systemu monitorowania polityki rozwoju

1.3.7    Kontrola obowiązku ujawniania w dokumentach planistycznych wszystkich szczebli złóż kopalin oraz sposobu zagospodarowania terenów znajdujących się ponad złożami kopalin, ze szczególnym uwzględnieniem złóż kopalin o znaczeniu strategicznym dla gospodarki krajowej i regionalnej

Obecnie cele te są realizowane w Ministerstwie Środowiska przez komórki Departamentu Polityki Surowcowej i Analiz poprzez uzgadnianie i opiniowanie projektów dokumentów planistycznych tj.: decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gmin oraz zmian takich planów, studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin oraz zmian takich studiów, wojewódzkich planów zagospodarowania przestrzennego.

Zespół ds. Ochrony Złóż w Ministerstwie Środowiska prowadzi sprawy związane z wydawaniem zezwoleń na sprzedaż, oddawanie w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę nieruchomości zlokalizowanych na terenach górniczych. Działania te przyczyniają się do skutecznej kontroli oraz opracowania optymalnych dla przyszłego dostępu surowców dokumentów planistycznych, zabezpieczających, tym samym złoża surowców strategicznych przed zabudową oraz innym niepożądanym działaniem, a tym samym realizuje jeden z nadrzędnych zadań PSP, jakim jest zapewnienie dostępu do niezbędnych surowców.

Ujawnienie złóż w dokumentach planistycznych określone zostało w następujących aktach normatywnych:

 • ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2018 poz. 1945)
 • ustawa - Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. 2017 poz. 2126)
 • ustawa - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 2018 poz. 2096)
 • ustawa – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2018 poz. 799)

Wszystkie informacje o złożach surowców mineralnych oraz wielkość eksploatacji tych złóż zawarte są w serwisie MIDAS (System Gospodarki i Ochrony Bogactw Mineralnych Polski – MIDAS) prowadzonym przez Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy, dostępnym pod linkiem: geoportal.pgi.gov.pl/midas-web. Serwis MIDAS zawiera informacje o złożach surowców, obszarach oraz terenach górniczych i koncesjach, gospodarce złożami (eksport, import, bilans – dla poszczególnych surowców). Serwis udostępnia także zbiór danych przestrzennych – mapy, na których określone zostały granice udokumentowanych złóż, obszarów oraz terenów górniczych, co może wspomóc podczas planowania i sporządzania dokumentacji planistycznych.

Wtyczkę MIDAS można znaleźć także na stroniewww.geoportal.gov.pl/ przechodząc do zakładki WMS.

INFORMACJEStrona główna
O PSP
Zespół PSP
Aktualności
Galeria
Informacja o cookies
Deklaracja dostępności

KATEGORIESurowce mineralne Polski
Centralna Baza Danych Geologicznych
Bilans zasobów złóż kopalin w Polsce
Polityka Surowcowa Państwa

KONTAKTMinisterstwo Środowiska
Departament Polityki Surowcowej i Analiz
tel. (22) 36-92-796, faks (22) 36-91-145
psp@mos.gov.pl

 

  Wsparcie działań Głównego Geologa Kraju w zakresie prowadzenia Polityki Surowcowej Państwa (PSP) w latach 2017-2018, zadanie: Upowszechnianie i promocja narodowego potencjału surowcowego w kraju i za granicą oraz kształtowanie relacji z interesariuszami polityki surowcowej państwa