• Pierwszy

  Polityka Surowcowa Państwa \ PSP
  Bogactwo i zrównoważony rozwój

 • Drugi

  Polityka Surowcowa Państwa \ PSP
  Bogactwo i zrównoważony rozwój

 • Trzeci

  Polityka Surowcowa Państwa \ PSP
  Bogactwo i zrównoważony rozwój

 • Czwarty

  Polityka Surowcowa Państwa \ PSP
  Bogactwo i zrównoważony rozwój

 • Piaty

  Polityka Surowcowa Państwa \ PSP
  Bogactwo i zrównoważony rozwój

Na Uniwersytecie Szczecińskim 18 kwietnia zorganizowana została kolejna regionalna konferencja konsultacyjna dotycząca projektu Polityki Surowcowej Państwa (PSP). Tym razem dyskutowano na temat Filaru 4, czyli pozyskiwania deficytowych surowców drogą importu i współpracy międzynarodowej.

Filar 4 projektu Polityki Surowcowej Państwa zakłada promocję polskich firm geologicznych i górniczych zagranicą oraz zwiększenie zaangażowania Polski w pracach poszukiwawczo - rozpoznawczych surowców mineralnych z dna oceanów. Określa również możliwe źródła importu surowców deficytowych, z uwzględnieniem surowców na potrzeby bezpieczeństwa i obronności państwa. Za deficytowe uznaje się surowce, które nie posiadają wystarczającej bazy zasobowej w kraju na pokrycie potrzeb i trzeba je importować. Zalicza się do nich m.in. rudy żelaza i manganu, pierwiastki ziem rzadkich, krzem metaliczny, surowce antymonu, kobaltu, niobu, chromu, aluminium i tytanu, nikiel, magnez, cyna, selen, rtęć i bizmut.

Podczas panelu pt. „Gospodarowanie surowcami mineralnymi na przykładzie bursztynu” dyskutowano o zmianach w branży pozyskiwania bursztynu w Polsce. Resort środowiska podpisał porozumienie z Szefem Krajowej Administracji Skarbowej, którego celem jest podjęcie wspólnych działań na rzecz ograniczenia nielegalnego wydobywania i obrotu bursztynem. Porozumienie zakłada m.in. wzajemne przekazywanie informacji oraz wymianę wiedzy i doświadczeń pomiędzy ministerstwami oraz podległymi im podmiotami. W ramach niego powstanie również organ doradczy, czyli Komisja Kwalifikacyjna, w skład której wejdą przedstawiciele Ministerstw Środowiska i Finansów.

Paneliści dyskutują o sposobach ograniczenia niekorzystnych zjawisk związanych z pozyskiwaniem bursztynu

W ostatnich dwóch latach ponad czterokrotnie zwiększyła się skuteczność dokonywania konfiskat nielegalnego bursztynu przez służbę celną. Niemniej,  z szacunków Ministerstwa Środowiska wynika, że jedynie 600 kg bursztynu (z około 10 ton znajdujących się rocznie w obrocie) jest pozyskane legalnie.

Regionalne konsultacje dążą do wypracowania konsensusu w sprawie wdrażanej polityki surowcowej, w takich obszarach jak regulacje prawne, organizacyjne czy ekonomiczne. Istotnym głosem w dyskusji są z pewnością opinie ekspertów, przedstawicieli świata biznesu, nauki, samorządowców oraz lokalnych społeczności. Projekt Polityki Surowcowej Państwa (PSP) to ważny z punktu widzenia rozwoju gospodarczego i społecznego Polski dokument, wyznaczający kierunki działań i założenia dla wielu sektorów.

W konferencji konsultacyjnej dotyczącej Filaru 4 Polityki Surowcowej Państwa uczestniczyło ponad 150 osób.
 

Tekst: Jarosław Chilmon oraz Ministerstwo Środowiska
Zdjęcia: Paweł Derkowski

 

Patronat medialny

    

 

INFORMACJEStrona główna
O PSP
Zespół PSP
Aktualności
Galeria
Informacja o cookies
Deklaracja dostępności

KATEGORIESurowce mineralne Polski
Centralna Baza Danych Geologicznych
Bilans zasobów złóż kopalin w Polsce
Polityka Surowcowa Państwa

KONTAKTMinisterstwo Środowiska
Departament Polityki Surowcowej i Analiz
tel. (22) 36-92-796, faks (22) 36-91-145
psp@mos.gov.pl

 

  Wsparcie działań Głównego Geologa Kraju w zakresie prowadzenia Polityki Surowcowej Państwa (PSP) w latach 2017-2018, zadanie: Upowszechnianie i promocja narodowego potencjału surowcowego w kraju i za granicą oraz kształtowanie relacji z interesariuszami polityki surowcowej państwa