• Pierwszy

  Polityka Surowcowa Państwa \ PSP
  Bogactwo i zrównoważony rozwój

 • Drugi

  Polityka Surowcowa Państwa \ PSP
  Bogactwo i zrównoważony rozwój

 • Trzeci

  Polityka Surowcowa Państwa \ PSP
  Bogactwo i zrównoważony rozwój

 • Czwarty

  Polityka Surowcowa Państwa \ PSP
  Bogactwo i zrównoważony rozwój

 • Piaty

  Polityka Surowcowa Państwa \ PSP
  Bogactwo i zrównoważony rozwój

Na Uniwersytecie Szczecińskim 18 kwietnia zorganizowana została kolejna regionalna konferencja konsultacyjna dotycząca projektu Polityki Surowcowej Państwa (PSP). Tym razem dyskutowano na temat Filaru 4, czyli pozyskiwania deficytowych surowców drogą importu i współpracy międzynarodowej.

Filar 4 projektu Polityki Surowcowej Państwa zakłada promocję polskich firm geologicznych i górniczych zagranicą oraz zwiększenie zaangażowania Polski w pracach poszukiwawczo - rozpoznawczych surowców mineralnych z dna oceanów. Określa również możliwe źródła importu surowców deficytowych, z uwzględnieniem surowców na potrzeby bezpieczeństwa i obronności państwa. Za deficytowe uznaje się surowce, które nie posiadają wystarczającej bazy zasobowej w kraju na pokrycie potrzeb i trzeba je importować. Zalicza się do nich m.in. rudy żelaza i manganu, pierwiastki ziem rzadkich, krzem metaliczny, surowce antymonu, kobaltu, niobu, chromu, aluminium i tytanu, nikiel, magnez, cyna, selen, rtęć i bizmut.

Konferencję otworzył sekretarz stanu, Główny Geolog Kraju i Pełnomocnik Rządu ds. Polityki Surowcowej Państwa prof. Mariusz Orion Jędrysek

Podczas panelu dyskusyjnego pt. „Polityka państwa w zakresie surowców mineralnych” sekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska, Główny Geolog Kraju i Pełnomocnik Rządu ds. Polityki Surowcowej Państwa  prof. Mariusz Orion Jędrysek przedstawił założenia Programu Rozpoznania Geologicznego Oceanów (PRoGeO). W ramach tego programu Polska podpisała w lutym 2018 r. kontrakt z Międzynarodową Organizacją Dna Morskiego na poszukiwanie siarczków polimetalicznych w strefie ryftu śródatlantyckiego.

- Świat dzieli surowce leżące na dnach oceanów i Polska bierze w tym udział – stwierdził prof. Jędrysek. - Znajdują się tam cenne surowce metali ziem rzadkich, niezbędne w rozwijaniu kluczowych dla gospodarki i obronności sektorów. Szczecin będzie centrum logistycznym działań geologicznych na oceanach, bo tu ulokowana zostanie baza badawczego statku, który będzie wykorzystywany do poszukiwań i rozpoznania złóż oceanicznych – poinformował uczestników konferencji Główny Geolog Kraju.

- Podejmujemy działania w celu zabezpieczenia dostępu do surowców, które w niedalekiej przyszłości mogą mieć ogromny wpływ na rozwój Polski. Na dnie Oceanu Atlantyckiego uzyskaliśmy dostęp do działki z potężnymi zasobami geologicznymi. Sądzę, że w ciągu 10 lat będzie możliwe rozpoczęcie eksploatacji pochodzących z niej złóż – ogłosił prof. Jędrysek.

Podczas panelu pt. „Gospodarowanie surowcami mineralnymi na przykładzie bursztynu” dyskutowano o zmianach w branży pozyskiwania bursztynu w Polsce. Resort środowiska podpisał porozumienie z Szefem Krajowej Administracji Skarbowej, którego celem jest podjęcie wspólnych działań na rzecz ograniczenia nielegalnego wydobywania i obrotu bursztynem. Porozumienie zakłada m.in. wzajemne przekazywanie informacji oraz wymianę wiedzy i doświadczeń pomiędzy ministerstwami oraz podległymi im podmiotami. W ramach niego powstanie również organ doradczy, czyli Komisja Kwalifikacyjna, w skład której wejdą przedstawiciele Ministerstw Środowiska i Finansów.

Paneliści dyskutują o sposobach ograniczenia niekorzystnych zjawisk związanych z pozyskiwaniem bursztynu

- Polskie bursztyniarstwo to duma narodowa, dlatego nie może bazować na przemycie i kradzieży. Branża zajmująca się bursztynem musi rozwijać się w oparciu o legalną działalność – podkreślił Główny Geolog Kraju prof. Mariusz Orion Jędrysek. Jak dodał, w ostatnich dwóch latach ponad czterokrotnie zwiększyła się skuteczność dokonywania konfiskat nielegalnego bursztynu przez służbę celną. Niemniej,  z szacunków Ministerstwa Środowiska wynika, że jedynie 600 kg bursztynu (z około 10 ton znajdujących się rocznie w obrocie) jest pozyskane legalnie.

- Jeśli mamy cywilizowaną, czyli koncesjonowaną działalność bursztyniarską to wiemy, kto i ile wydobywa surowca, opłacane są należyte podatki. Ludzie, którzy tam pracują płacą CIT i VAT. Dlatego zachęcam bursztynników do składania wniosków o koncesję na wydobycie. Róbcie dokumentację geologiczną i przystępujcie do produkcji – przypomniał prof. Jędrysek.

Przedsiębiorcy biorący udział w panelach dyskusyjnych dyskutowali natomiast o projektowanej ustawie o powołaniu Polskiej Agencji Geologicznej (PAG). Zainteresowanie wzbudzały przepisy dotyczące o gromadzenia i udostępniania przez PAG informacji geologicznej, co powinno wpłynąć na zmniejszanie ryzyka inwestycyjnego w sektorze poszukiwawczo - wydobywczym.

Regionalne konsultacje dążą do wypracowania konsensusu w sprawie wdrażanej polityki surowcowej, w takich obszarach jak regulacje prawne, organizacyjne czy ekonomiczne. Istotnym głosem w dyskusji są z pewnością opinie ekspertów, przedstawicieli świata biznesu, nauki, samorządowców oraz lokalnych społeczności. Projekt Polityki Surowcowej Państwa (PSP) to ważny z punktu widzenia rozwoju gospodarczego i społecznego Polski dokument, wyznaczający kierunki działań i założenia dla wielu sektorów.

- Polska do tej pory nie miała odpowiedniej strategii surowcowej. Zmieni się to dzięki projektowi Polityki Surowcowej Państwa. Zwiększy się bezpieczeństwo surowcowe i energetyczne kraju, zmniejszy się ryzyko w podaży surowców, co wpłynie korzystnie na wzrost gospodarczy – przypomniał prof. Mariusz Orion Jędrysek.

W konferencji konsultacyjnej dotyczącej Filaru 4 Polityki Surowcowej Państwa uczestniczyło ponad 150 osób.

Galeria zdjęć

Relacja wideo z Regionalnej konferencji konsultacyjnej PSP w Szczecinie

 

 

 

Tekst: Jarosław Chilmon oraz Ministerstwo Środowiska
Zdjęcia: Paweł Derkowski

 

Patronat medialny

    

 

INFORMACJEStrona główna
O PSP
Zespół PSP
Aktualności
Galeria

KATEGORIESurowce mineralne Polski
Centralna Baza Danych Geologicznych
Bilans zasobów złóż kopalin w Polsce
Polityka Surowcowa Państwa

KONTAKTMinisterstwo Środowiska
Departament Polityki Surowcowej i Analiz
tel. (22) 36-92-796, faks (22) 36-91-145
psp@mos.gov.pl

 

  Wsparcie działań Głównego Geologa Kraju w zakresie prowadzenia Polityki Surowcowej Państwa (PSP) w latach 2017-2018, zadanie: Upowszechnianie i promocja narodowego potencjału surowcowego w kraju i za granicą oraz kształtowanie relacji z interesariuszami polityki surowcowej państwa