• Pierwszy

  Polityka Surowcowa Państwa \ PSP
  Bogactwo i zrównoważony rozwój

 • Drugi

  Polityka Surowcowa Państwa \ PSP
  Bogactwo i zrównoważony rozwój

 • Trzeci

  Polityka Surowcowa Państwa \ PSP
  Bogactwo i zrównoważony rozwój

 • Czwarty

  Polityka Surowcowa Państwa \ PSP
  Bogactwo i zrównoważony rozwój

 • Piaty

  Polityka Surowcowa Państwa \ PSP
  Bogactwo i zrównoważony rozwój

We Wrocławiu 28 marca 2018 r. odbyło się kolejne spotkanie z cyklu regionalnych konferencji konsultacyjnych projektu Polityki Surowcowej Państwa (PSP). Głównym tematem dyskusji i prezentacji był III filar: „Pozyskiwanie surowców z odpadów, ich zamienniki oraz rekultywacja i remediacja”.

Regionalne konsultacje dążą do wspólnego wypracowania wdrażanej polityki surowcowej, takich jak regulacje prawne, organizacyjne czy ekonomiczne. Konferencja zgromadziła około 350 osób.

Debatom przysłuchiwało się około 350 osób

Zasoby surowców, które wydobywamy są ograniczonym zasobem, toteż coraz częściej zwraca się uwagę na surowce pozyskiwane ze źródeł wtórnych, najczęściej pochodzenia antropogenicznego (odpadów). Z punktu widzenia ochrony środowiska gospodarowanie odpadami jest ważnym elementem, który został ujęty przez Komisję Europejską. Przyjęła ona plan działań dotyczący Gospodarki o Obiegu Zamkniętym (GOZ). Ideą GOZ jest ograniczenie ilości odpadów poprzez krążenie surowców w obiegu – tak długo, jak tylko się da. W dokumencie wyszczególniono takie materiały, jak tworzywa sztuczne, odpady żywności, surowce krytyczne, odpady rozbiórkowe i budowlane oraz biomasę i bioprodukty. Celem jest to, żeby surowiec użyty do produkcji był jak wielokrotnie wykorzystywany, a odpad po nim został odpowiednio zagospodarowany, z uwzględnieniem ekonomii i środowiska. Przyczyni się do tworzenia niskoemisyjnej i innowacyjnej gospodarki kraju. Z tego względu GOZ jest również elementem Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, Krajowego Planu Gospodarki Odpadami 2022 i oczywiście Polityki Surowcowej Państwa.

W Polsce przygotowywany jest obecnie dokument pt. „Mapa drogowa transformacji w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym”. Chodzi o stworzenie odpowiednich ram prawnych dla GOZ. – Chcemy, aby GOZ było kołem zamachowym gospodarki Polski. Bardzo dobrze, że pozyskiwanie surowców z odpadów jest szeroko wpisane w projekt PSP – powiedział Sławomir Mazurek.

Eksperci i przedsiębiorcy wyrazili opinię, że należy całościowo spojrzeć na obszary poprzemysłowe i podejmować działania już w trakcie prowadzenia na nich aktywności przemysłowej, a nie tylko po ich zakończeniu. Należy rozwijać w tym kierunku modele biznesowe i technologie ponownego użycia surowców. Z tym zgodził się dyrektor Departamentu Polityki Surowcowej i Analiz w Ministerstwie Środowiska Hubert Schwarz, który poinformował, że już są projektowane dedykowane temu zagadnieniu programy wykonawcze w PSP (np. „Rekultywacja terenów poodkrywkowych zakładów górniczych eksploatujących piaski i żwiry”). – Chcemy, poprzez politykę surowcową dać metodykę przedsiębiorcom, wówczas udam nam się uzyskać efekt środowiskowy. Mądre przewidywanie rekultywacji, już podczas prowadzonego wydobycia zaoszczędzi nawet o połowę jej koszty. Przykładem jest chociażby kierowanie gospodarowaniem masami ziemnymi i hałdami w kopalniach odkrywkowych - poinformował Hubert Schwarz.

Panel pt. "Aspekty gospodarowania surowcami mineralnymi, rekultywacja, remediacja"

Efekty środowiskowe wykonanej rekultywacji to m. in. zwiększenie bioróżnorodności, nadanie turystycznej i rekreacyjnej atrakcyjności terenów.

Debatujący zastanawiali się także nad zmianą terminologii „odpad”, który sugeruje materiał nie nadający się do ponownego użycia oraz nad zmianami w prawie pozwalającymi lub nakazującymi budowę np. dróg z użyciem surowców wtórnych. Jednak takie przepisy musiałyby być zgodne z implementowanymi dyrektywami unijnymi.

Wyrażono również zdanie, że szeroka debata publiczna pozwala na zwiększenie świadomości społecznej i stwarza szansę na skuteczne zakorzenienie się idei GOZ, rekultywacji i remediacji w społeczeństwie.

Ostateczna wersja projektu PSP ma być gotowa na przełomie lat 2018/2019.

Autor: Jarosław Chilmon

Zdjęcia: Paweł Derkowski

Patronat medialny

  

INFORMACJEStrona główna
O PSP
Zespół PSP
Aktualności
Galeria
Informacja o cookies
Deklaracja dostępności

KATEGORIESurowce mineralne Polski
Centralna Baza Danych Geologicznych
Bilans zasobów złóż kopalin w Polsce
Polityka Surowcowa Państwa

KONTAKTMinisterstwo Środowiska
Departament Polityki Surowcowej i Analiz
tel. (22) 36-92-796, faks (22) 36-91-145
psp@mos.gov.pl

 

  Wsparcie działań Głównego Geologa Kraju w zakresie prowadzenia Polityki Surowcowej Państwa (PSP) w latach 2017-2018, zadanie: Upowszechnianie i promocja narodowego potencjału surowcowego w kraju i za granicą oraz kształtowanie relacji z interesariuszami polityki surowcowej państwa